Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

1. KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH GRYNIEWICZ-MARZEC SPÓŁKA KOMANDYTOWA, z siedzibą w Krakowie (31-515) przy ul. Bandurskiego 22/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000678473, REGON 36733606900000, NIP 6751593593, (dalej: „Kancelaria”) jest administratorem serwisu znajdującego się pod adresem krakowskakancelaria.pl (dalej: „Serwis”).

2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Kancelaria.

3. Dane osobowe użytkowników Serwisu są chronione i przetwarzane na zasadach określonych m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm., dalej: „UŚUDE”);

4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Dalsze użytkowanie Serwisu oznacza, że użytkownik zna i akceptuje Politykę prywatności i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

5. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

6. Użytkownik jest uprawniony do przeglądania Serwisu również bez udostępniania danych osobowych.

§ 1

Cele, zakres i podstawa zbierania danych osobowych

1. Kancelaria zbiera dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy. W przypadku powierzenia Kancelarii danych osobowych wykraczających poza dane wynikające z umowy, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO.

2. Kancelaria w zakresie niezbędnym do świadczenia usługi przez serwis, a w szczególności dla celów umieszczania przez użytkowników Serwisu komentarzy oraz opinii o Serwisie i świadczonych usługach, marketingowych i statystycznych, dla celów reklamy, badania rynku, zachowań oraz preferencji użytkowników, świadczonych usług poprzez serwis, dokonania wyceny usługi oraz wykonania usługi, rozpatrzenia reklamacji, przesyłania powiadomień e-mail, kontaktu telefonicznego, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa rachunkowego i podatkowego, windykacji nieuiszczonych opłat, archiwizacyjnych.

§ 2

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych

1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Z ww. uprawnień użytkownicy Serwisu mają prawo skorzystać w następujących sytuacjach:

a) jeśli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
b) jeżeli przetwarzane dane nie są niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę,
c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
d) w przypadku zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) w przypadku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem,
f) w przypadku żądania sprawdzenia prawidłowości danych.

3. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku udzielenia zgody wykonywania usług oferowanych przez Kancelarię nie będzie możliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Kancelaria może wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

4. W celu skorzystania z uprawnienia dot. przetwarzania danych osobowych należy skontaktować się z Kancelarią za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres biuro@krakowskakancelaria.pl.

§ 3

Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

1. Dane udostępnione przez użytkowników Serwisu nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim za wyjątkiem upoważnionych pracowników Kancelarii w celach przewidzianych w § 1 lub w celach przewidzianych w przepisach prawa, a w szczególności dla celów księgowych.

2. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

§ 4

Profilowanie danych osobowych

Dane udostępnione przez Użytkowników Serwisu nie będą podlegały profilowaniu.

§ 5

Udostępnianie danych osobowych do państw trzecich

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§ 6

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny dla wykonania usługi, po czym niezwłocznie zostaną usunięte.

§ 7

Cookies

1. Pliki cookies (ciasteczka) są to informacje tekstowe, wysyłane przez stronę www i zapisywane przez przeglądarkę internetową po stronie użytkownika. Informacje te mogą być odczytywane i zmieniane przez podmiot, który je utworzył. Cookies umożliwiają dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz zoptymalizowanie sposobu korzystania przed danego użytkownika ze strony. Mechanizm cookies umożliwia także utrzymanie sesji użytkownika, dzięki czemu nie ma potrzeby logowania się na każdej podstronie Serwisu.

2. Pliki cookies, w zależności od przeznaczenia mogą być przechowywane przez określony czas, do zamknięcia przeglądarki lub na stałe (do czasu usunięcia ich przez użytkownika). Cookies przechowywane na stałe wykorzystywane są w przypadku, kiedy informacje w nich zapisywane chcemy zachować nawet po zamknięciu przeglądarki. Użytkownicy większości przeglądarek mają możliwość ograniczenie maksymalnego czasu przechowywania takiego pliku na komputerze. Lista strona opisujących ustawienia cookies w popularnych przeglądarkach znajduje się w dalszej części dokumentu.

3. Informacje zapisywane w plikach cookies wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Serwisu.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.